“ใช้กฎหมายในทางที่ถูกที่ควร” พระบรมราโชวาท ในหลวง ร.๑๐ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ของผู้พิพากษา อันมุ่งประโยชน์แก่ปวงชนเป็นหลัก

13 มิถุนายน 2018 | ข่าวเด่น

Advertisement


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.27 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 162 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

พระองค์มีพระราชดำรัสว่า “เป็นการเตือนตนเอง ให้รู้จุดยืน และหน้าที่ของเรา ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัตินั้น ลึกซึ้ง มีรายละเอียด และความละเอียดอ่อนมาก การที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ในพระมหากษัตริย์นั้น ความจริง ความหมายก็คือ ปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้ง 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ในพระปรมาภิไธยในนัยยะ นี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติ และความสุข ความร่มเย็น และมั่นคงของราชอาณาจักร ซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน อันนี้ความหมายที่จะขอไขให้ในพระปรมาภิไธยในพระมหากษัตริย์ ในนามของประชาชนชาวไทย ในนามของสถาบัน และสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรม ให้ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคม

กฏหมายไม่ว่าประเทศไหน มีไว้เพื่อรักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบ กฏหมายนั้นก็ลึกซึ้ง ใช้ให้ดีก็ดี แปลความให้ดีก็ดี ใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่งในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดี มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์ เรื่องกระบวนการยุติธรรม แต่หากตระหนักถึงความถูกต้อง หรือพูดง่ายๆว่าความสุขของส่วนรวม ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ก็จะไปในทางที่ถูก ก็จะอ่านกฏหมายหรืออำนวยความยุติธรรมได้อย่างไม่ผิด ผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนศีลธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้พิพากษาไว้ ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิด ท่านทั้งหลายได้เรียน ได้ศึกษามาและได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิด อะไรมันถูก อะไรมันดี อะไรมันไม่ดี อะไรที่เดือดร้อนต่อประเทศชาติบ้านเมือง ก็ขอให้มีสติ มีปัญญา มีทัศนะคติที่ถูกต้อง และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ก็จะเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน”

ชมคลิป

ขอขอบคุณ Bank’s radio
error: Alert: Content is protected !!