‘ประกันสังคม’ เร่งคนไทย ๔ แสนคน กลับเข้าระบบผู้ประกันตนเอง มาตรา ๓๙ ชี้มีสิทธิประโยชน์ไม่อั้น

7 เมษายน 2019 | ข่าวเด่น

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ซึ่งโดยปกติคนทำงานนั้นทางบริษัทจะยื้นเรื่องทำประกันสังคมให้ตามมาตรา 33 ถือเป็นภาคบังคับที่บริษัทต้องทำให้พนักงาน/ลูกจ้าง โดยพนักงานต้องส่งเงินสมทบเข้าสำนักงานประกันสังคม 5% ของฐานเงินเดือน ส่วนนายจ้างต้องสมทบให้อีก 5% ขณะที่รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มให้อีก 2.75% โดยยึดฐานเงินเดือนต่ำสุดที่ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท นั่นคือพนักงานบริษัทจะจ่ายเงินสมทบสูงสุดไม่เกินเดือนละ 900 บาท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีคือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

แต่สำหรับคนที่ไม่มีสังกัดบริษัท หรือไม่ได้ทำงานประจำนั้นจะทำประกันสังคมในมาตรา 39 คือการประกันตนเอง เป็นการประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานในบริษัทและประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออก แล้วยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ ก็สามารถสมัครในมาตรา 39 ได้ โดยผู้ประกันตนจะส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สามารถดำเนินการขอคืนสิทธิกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมได้อีกครั้ง โดยจากกลุ่มผู้มีสิทธิกว่า 777,000 คน ขณะนี้มีผู้ยื่นเรื่องกลับเข้าสู่ระบบแล้ว 375,000 คน

ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพอีก 4 แสนคน เร่งส่งคำขอกลับเข้ารับความคุ้มครองอีกครั้ง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือส่งแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงความประสงค์ขอกลับเป็นผู้ประกันตน ด้วยการแจ้งเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งชำระเงินสมทบงวดแรก 432 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN, เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์เซ็นเพลย์ของเซ็นทรัล

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง ทั่วประเทศ โทร. สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์ มาตรา 39 คุ้มครองอะไรบ้างประกอบไปด้วย 6 กรณีดังนี้

1. สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ตามมาตรา 39 มีหลายกรณีที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลคือ

– กรณีเจ็บป่วย
– กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก
– กรณีการบำบัดทดแทนไต
– กรณีทันตกรรม
– กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้
– ค่าพาหนะกรณีย้ายสถานพยาบาล

ในที่นี้จะขอให้รายละเอียดเฉพาะ 3 กรณีหลัก ๆ คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทันตกรรม และกรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

2. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ตามมาตรา 39

ทุพพลภาพ คือ การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด และผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ และเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้

3. สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร มาตรา 39

กรณีคลอดบุตรผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงมีสิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ โดยคุณสามารถฝากครรภ์และคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลตามบัตรฯ เมื่อคลอดบุตรแล้วให้นำเอกสารมาเบิกเงินหมาจ่ายค่าคลอด 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง และใช้สิทธิ์ได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง

4. สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ตามมาตรา 39

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ์ คือ จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งกรณีนี้ผู้มีสิทธิ์ขอรับประโยชน์มีเพียงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นและบุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

5. สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ มาตรา 39

ผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบครบถ้วน จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จประกันสังคม และเงินบำนาญประกันสังคม

6. สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามมาตรา 39

ผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 39 เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย