ท่องไว้เป็นดี เผยบทสวด’พระคาถาเดินทางไกล’ ไปที่ใดก็แคล้วคลาด ปลอดภัย

15 เมษายน 2019 | ข่าวเด่น

เผยคาถา บทสวดมนต์ ป้องกับตัวให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ นำไปสวดภาวนาในยามที่พบเจอหรือรู้สึกไม่สบายใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจ ให้เกิดสติ ป้องกันอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่อนหนักให้เป็นเบา สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆ หรือต้องเจอความเสี่ยงภัยหรืออันตรายในชีวิตประจำวัน ซึ่งพระคาถาต่อไปนี้เป็นพระคาถาโบราณ ที่เหล่าเกจิมากมายใช้ท่องเพื่อป้องกัยภัยอันตราย จากเจ้ากรรมนายเวร ภูตผี และปีศาจต่างๆ

โดยคนโบราณเชื่อว่า คาถาบทนี้นั้น เป็นคาถาที่ดีที่สุด พระคาถานี้เป็นบทสวดแผ่กุศลเมตตา ให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น ทำให้เขารักเรา เอ็นดูเรา และเขาจะไม่ทำร้ายเรา หรือทำให้เราเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นนั่นเอง พระคาถานี้ชื่อว่า “คาถากะระณียะเมตตะสุตัง” เป็นบทสวดแผ่เมตตาให้ทั้งเทวดา ภูตผีปีศาจ และสัตว์ต่างๆ ไม่ให้มาเบียดเบียนทำร้ายโดยให้ท่องเมื่อมีภัยอันตรายว่า

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมภาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วาสะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตังสะติง อธิฎเฐยยะ พรัมมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฎฐิญจะอะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธังนะ หิ ชาตุ คัพพะเสยยัง ปุนะเรตีติ

อย่างไรก็ตามในบางทีนั้น การสวดคาถาที่ใช้ไล่ผี ปีศาจ หรือเจ้ากรรมนายเวร ตามความเชื่อแล้ว เขาจะไปจากเราด้วยความโกรธ และไม่นานเมื่อเราพลาดเขาก็จะซ้ำเติมเราด้วยความโกรธเแค้น คาถาบทนี้จึงน่าใช้เป็นที่สุด เพราะไม่ใช่การไล่ แต่เป็นการแผ่เมตตา เพื่อให้เขารัก และเอ็นดูเรา ไม่มายุ่งกับเรา และคอยช่วยเหลือเรานั่นเอง

ทั้งนี้สำหรับ บทสวดมนต์ ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนิยมใช้ภาษาบาลี ซึ่งหากแปลความหมายออกมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แทบทั้งสิ้น จึงเป็นอุบายในการเจริญสติอย่างหนึ่ง ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ นั่นเอง การสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า “นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” แปลโดยรวมว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น”